Økonomi

Hvilke faktorer påvirker driftspris, rotnetto og avsetning til skogfond?

Vår maskinpark er moderne og alt ligger til rette for optimal tømmerutnyttelse. Våre operatører har fokus på regelmessig kontroll av lengde og diametermåling for å sikre en best mulig aptering av tømmeret.

Hva avgjør driftspris?

Vi har som mål at driftsprisen skal gjenspeile den faktiske kostnaden vi har for å gjennomføre hogsten. Tradisjonelt har de fine tømmerdriftene vært for dyre og de dårlige tømmerdriftene vært for billige. Vårt ønske er å belønne skogeiere som har bestand med god skog, greit terreng og kort terrengtransport med lav driftspris.

Faktorer som påvirker driftspris:

 • Middeldimensjon
 • Ryddestammer
 • Flere drifter i samme område
 • Kjørelengde i terrenget
 • Terreng
 • Antall sortiment
 • Arrondering
 • Velteplass

Faktorer som påvirker rotnetto:

 • Tømmerpris
 • Driftspris
 • Treslagsfordeling
 • Tømmerkvalitet
 • Aptering
 • Planlegging
 • Kostnader oppussing/ graving/ felling

Skogfond

Skogfond er en tvungen avsetning av brutto tømmerverdi i intervallet 4 til 40 %. Formålet med skogfondsavsetningen er å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Investeringer via skogfond er gunstig skattemessig. Kun 15 % av investeringer gjort via skogfond blir inntektsført. Skogeier får ikke renter på kapitalen som er plassert på skogfond slik at en bør ha et visst omløp på midlene som står der.

En pekepinn for skogfondsavsetning er 10-15 % på furumark der man satser på naturlig foryngelse og 25-30 % på granmark hvor det skal plantes etter hogst. Har man skogsveier med vedlikeholdsbehov bør satsene økes.